Умови надання послуг (виконання робіт) в мережі центрів сервісу «Помогатор»:

(надалі по тексту — ЦС «Помогатор»)

1. Акт приймання обладнання (надалі за текстом — Акт) підтверджує факт прийому обладнання в ЦС «Помогатор» та згоду Замовника на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування обладнання (надалі за текстом – Послуги) .

2. Діагностика – це комплексна перевірка, огляд обладнання на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або технічного обслуговування. 

Ремонт – це відновлення працездатності обладнання, включаючи послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою та регулюванням тощо. 

Експресс діагностика — виконання діагностики та озвучування результатів клієнту протягом 24-х годин з моменту прийняття. Така послуга коштує 400 грн., та оплачується при умові дотримання термінів Виконавцем.

Технічне обслуговування – це комплекс операцій з підтримки працездатності та справності обладнання, які включають в себе послуги з чищення компонентів обладнання, змащення та налагодження обладнання тощо.

3. Під час приймання обладнання в ЦС «Помогатор» проводиться виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Акті. Такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан обладнання (приховані дефекти, глибинні недоліки) та актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів, їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану обладнання на момент приймання в ЦС «Помогатор». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення повної глибинної діагностики.

4. Проведення діагностики є безкоштовним при згоді на ремонт пристрою, при відмові від ремонту діагностика коштує 200 грн. Діагностика обладнання відбувається продовж трьох робочих днів при типових несправностях, в інших випадках терміни можуть бути розширені.

5. При укладанні Акту Сторони погоджують перелік, об’єм, строки та мінімальну вартсть послуг (надалі за текстом — умови надання Послуг). За результатами проведення повної глибинної діагностики обладнання, у разі якщо умови надання Послуг суттєво змінюються, Виконавець інформує Замовника телефоном.

У разі наявності суттевих змін умов договору, а саме вартості та переліку послуг, тільки після погодження по телефону з Замовником, Виконавець приступає до надання Послуг. У випадку відмови Замовника від надання послуг Виконавцем, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Замовник не звільняється від обов’язку щодо оплати наданих послуг після їх завершення виконання та втрачає право отримати обладнання без ремонту.

У випадку непогодження Замовником з суттєвими змінами до умов надання Послуг, а саме ціни та об’єму послуг Виконавець повертає обладнання, а Договір вважається достроково розірваним за ініціативою Замовника. Замовник також має право відмовитися від надання послуг, якщо Виконавець надає послуги так повільно, що їх закінчити в строк стає неможливим, проте якщо значна частина обсягу послуг виконана, Замовник має право розірвати договір лише стосовно частини послуг, що залишилася. 

6. Виконавець приймає обладнання після ушкоджень, пов’язаних з діями зовнішнього середовища, наприклад: в результаті пожеж, повеней, інших випадків непереборної сили, а також шкоди, заподіяної комахами та тваринами, залиття рідиною, потрапляння вологи (в тому числі пару), та інших пошкоджень, що сталися виключно з вини або через недбалість Замовника.

ОДНАК

Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі поломки, неточності в роботі або виникнення / проявлення будь-яких дефектів, в тому числі й повний вихід з ладу такого обладнання, як під час його перебування в ЦС «Помогатор» (проведення діагностики, обслуговуючих та / або ремонтних робіт), так і після його повернення Замовнику.

НА ТАКЕ ОБЛАДНАННЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ Виконавця.

7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті обладнання, а також його програмного забезпечення.

8. Відповідальність Виконавця:

Виконавець несе перед Замовником професійну відповідальність за якість наданих Послуг (виконаних робіт) в разі встановлення його вини.

У випадку надання Послуг неналежної якості (що має бути встановлено протягом гарантійного терміну) Виконавець зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки в наданих Послугах. Перелік послуг, на які не розповсюджується гарантія ЦС «Помогатор» зазначені на сторінці:

У випадку пошкодження обладнання під час його перебування в ЦС «Помогатор», що сталося з вини або через недбалість Виконавця, останній зобов’язується компенсувати Замовнику вартість такого обладнання (надалі за текстом — Компенсація), з урахуванням його стану (як зовнішнього так і технічного) на момент приймання в ЦС «Помогатор». З суми Компенсації Виконавець, діючи в межах чинного законодавства України, виступаючи податковим агентом Замовника, зобов’язаний утримати та перерахувати в бюджет України податок на дохід фізичних осіб та військовий збір, в розмірі, визначених законодавством. Вартість компенсації в будь — якому випадку не може перевищувати 5 000 (п’яти тисяч) грн. У випадку пошкодження, втрати обладнання при транспортуванні перевізником (при пересильці в інші міста) ЦС «Помогатор» несе матеріальну відповідальність в розмірі, що не перевищує 1 000 (одну тисячу) грн. Зазначені пункти не розповсюджуються на обладнання, визначене в пункті 5 даного Акту. У випадку крадіжки обладнання невстановленими особами та порушення кримінального провадження правоохоронними органами, ЦС «Помогатор» не несе матеріальну відповідальність у розмірі вартості викраденого обладнання, у зв’язку з відсутністю вини Виконавця.

Виконавець несе відповідальність за збереження обладнання виключно протягом його перебування в ЦС «Помогатор». Будь-які та всі ризики випадкового пошкодження та/або втрати обладнання переходять від Виконавця до Замовника з моменту фактичної передачі такого обладнання Замовнику за Актом приймання-передачі наданих послуг або, у випадку доставки обладнання будь-яким перевізником (в тому числі кур’єром), — транспортної накладної, або іншого документа такої третьої сторони.

9. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, зокрема, у випадках недоцільності проведення ремонту, відсутності виробничих можливостей та за інших умов, передбачених Договором.

10. Факт надання Послуг підтверджується Актом приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), який підписується Сторонами в момент повернення обладнання з ЦС «Помогатор». На підставі підписаного Акту приймання-передачі обладнання здійснюється оплата послуг Виконавця та після отримання якої, Виконавець повертає обладнання Замовникові. У випадку відмови Замовника від оплати Виконавцю наданих послуг, Виконавець має право притримати обладнання до повної оплати наданих послуг. У разі наявності спору, щодо якості наданих послуг Виконавцем, обладнання повертається Виконавцю на додаткову діагностику.

11. Пільговий (безкоштовний) період зберігання обладнання складає 14 (чотирнядцять) днів. Згідно з п. 31 «Правил побутового обслуговування населення» затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 у разі не отримання Замовником обладнання без поважних причин у вищезазначені строки, Замовник повинен компенсувати вартість зберігання обладнання Виконавцю. За зберігання обладнання понад 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати завершення надання Послуг ЦС «Помогатор» стягує плату за таке зберігання в розмірі 8 (вісім) грн. за кожен календарний день зберігання обладнання. Через 30 (тридцять) календарних днiв від дати завершення надання Послуг та дворазового письмового нагадування (у разі зазначення Замовником в даному Акті своєї адреси проживання ) або дворазового направлення смс — повідомлення на телефонний номер вказаний Замовником в Акті, Виконавець має право на реалізацію обладнання.

Кошти, отримані від реалізації такого обладнання, розподіляються Виконавцем відповідно до вищезазначеної Постанови КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 , зокрема, — Виконавець покриває витрати на ремонт / технічне обслуговування, зберігання та реалізацію такого обладнання.

12. ЦС гарантує, що використовуватиме персональні дані Замовника, що містяться в даному Акті, або отримані ним в ході надання Послуг чи в будь-який інший спосіб, лише для належного надання Послуг.
Акт приймання обладнання є підставою для видачі обладнання з ЦС «Помогатор». У випадку втрати даного Акту Виконавець видає обладнання лише за умови подання письмової заяви Замовником та обов’язкового пред’явлення паспорту.

Замовник, як суб’єкт персональних даних, підписуючи Акт приймання обладнання, надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Акті. Терміни, які містяться в цьому пункті застосовуються в значенні, що викладено в ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

Замовник, своїм підписом підтверджує вірність та достовірність інформації (в тому числі персональних даних Замовника, інформації щодо комплектності обладнання, опису його стану та ін.), зазначених в даному Акті.

Варіанти оплати:

 — Оплата готівкою
 — Оплата платіжними картками Visa и MasterCard — WayForPay

Повернення та обмін:

Згідно закону України «Про захист прав споживачів» покупець має право обміняти товар на аналогічний протягом 14 днів, якщо збережений товарний вигляд, бірки та документи, видані продавцем разом з товаром. Виключення складають товари, не надлежащі поверненню згідно Закону, їх перелік Ви можете подивитись за посиланням.

Повернення коштів здійснюється впродовж 30 днів з дати подачі заявки.

 

Контактна інформація:

ФОП Решетняк М.В.;
ЕРДПОУ 3273620612;
Адреса: м. Ірпінь, вул. Українська, 83Б;
pomogator.irpen@gmail.com
тел: (093)-170-22-03